KNV E.H.B.O.

MIDDELSTUM- KANTENS

Bankrekening: Rabobank Middelstum-Kantens

rekeningnummer 34 22 54 812

t.n.v. EHBO-ver. Middelstum-Kantens

 

Foto bestuur

 

BESTUUR:

 
Voorzitter:

Pier Smit


P. Smit (posten), tel.nr. 0595-552768

 

Secretaris:

H. Bruin

G.A. straat 8

9991 CT Middelstum

            

 
Penningmeester:

S. v/d Naald

Delleweg 6

9991 CG MIDDELSTUM

0595 - 551888

 
Bestuursleden:

 

Roelf van Wolde  
E.H.B.O. instructeur:

Jojanneke Mihl-Raangs
Trek weg 36
9997 PA Doodstil

 

Beste mensen,
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.
In oktober 2010 is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel "stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij abonnementen en lidmaatschappen" aangenomen. Nieuwe regels zorgen er onder andere voor dat u in de toekomst minder lang aan een verlenging van een abonnement vastzit en dat u sneller kunt opzeggen. In principe mag er nog maar stilzwijgend verlengd worden met maximaal één maand. De nieuwe regels zijn op 1 januari 2012 in werking getreden.
Mag nu een abonnement of lidmaatschap zomaar stilzwijgend verlengd worden? Ja, dat mag. Meestal sluit u een abonnement af voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld een kwartaalabonnement op een krant of tijdschrift. Of een jaarlidmaatschap bij een sportschool. Na deze periode kan het abonnement vanzelf stoppen. Maar vaak wordt het abonnement daarna automatisch (stilzwijgend) verlengd. Dat mag, maar dit moet dan wel in de algemene voorwaarden staan. En uw abonnement mag nooit automatisch verlengd worden voor een periode langer dan één jaar.
Hierdoor wordt – onder meer - een einde gemaakt aan de maatschappelijk ongewenste situatie dat overeenkomsten tot het geregeld afleveren van zaken of tot het geregeld doen van verrichtingen (abonnementen) en lidmaatschappen worden verlengd, terwijl consumenten geen behoefte meer hebben aan deze producten en diensten.
Lidmaatschappen van verenigingen
Opzeggen lidmaatschap KNV EHBO en/of van leden bij een afdeling: Wij wijzen op de Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten), Staatsblad 201, 789. Daarbij is aan artikel 35 van boek 2 BW een nieuw zesde lid toegevoegd.
In het geval van lidmaatschappen van verenigingen zonder winstoogmerk, zoals de Koninklijke EHBO, is er een wat soepeler regime. Voor verenigingen geldt een waarschuwingsplicht.
U bent verplicht uw leden op tij­d te informeren dat het lidmaatschap – als een opzegging uitblij­ft – verlengd wordt voor een periode van maximaal één jaar. Bovendien moet de noodzakelijke informatie voor het opzeggen van het lidmaatschap eenvoudig te vinden en te raadplegen
z­ijn. Wij zullen de tekst van deze e-mail dan ook op onze website plaatsen onder het kopje “MIJN KNV EHBO” en ook bij de rubriek “De Koninklijke” onder het tabblad “OVER EHBO”.
Het staat u vrij deze tekst ook op uw website te plaatsen. Ons dringend advies is om dat ook op de website van uw afdeling herkenbaar te laten zien.
Mocht u nog vragen hebben, hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Raymond van der Burgt | secretaris Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO |
06 21390450 | e-mail: secretaris@koninklijke-ehbo.nl | www.koninklijke-ehbo.nl